Privacybeleid van KinkySexDatingclub.nl

Privacybeleid Seagua SA inzake "KinkySexDatingclub.nl"

Wanneer u een website bezoekt of anderszins gebruik maakt van de diensten van Seagua SA (hierna: ‘Seagua’), worden de door u verstrekte en gebruikte gegevens vastgelegd en verwerkt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Seagua SA, Marina towers, Suite 508, Newtown Barracks Road, Belize City, Belize. Seagua vindt het belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Seagua houdt zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet als aan alle andere eventuele van toepassing zijnde wetten en regels met betrekking tot privacy.

Doel gegevensregistratie

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door Seagua verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • - Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst. Bijvoorbeeld om op basis van uw profiel in de te zoeken naar de best passende kandida(a)t(en) en om uw profiel in het zoekresultaat van andere leden te tonen.
  • - Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren via DigiPAY.
  • - Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Seagua.
  • - Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere elektronische berichten te sturen.
  • - Om u gerichte advertenties te tonen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan Seagua op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft.
  • - Om te voldoen aan de op Seagua van toepassing zijnde wet-en regelgeving.

 

De over u bekende informatie kan door Seagua voorts op anonieme basis worden gebruikt voor de analytische doeleinden. Deze gegevens zijn niet tot u herleidbaar, maar hebben betrekking op gebundelde gebruikersinformatie zoals: hoeveel mannen/vrouwen bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoekers geconcentreerd, et cetera. Deze informatie stelt Seagua in staat haar producten en diensten steeds meer op de wensen van de gebruikers aan te passen. Deze anonieme gegevens kunnen door Seagua voor verschillende, waaronder commerciële, doeleinden aan derden beschikbaar worden gesteld. Bij gebruikmaking van onze interactieve diensten, is het mogelijk dat automatisch voor u een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten. Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van verschillende producten en/of diensten van Seagua, de in dat kader verstrekte gegevens worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere Seagua producten en/of diensten.

 

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens (anders dan de gegevens die deel uit maken van uw Profiel) worden door Seagua zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan derde partijen, behoudens het navolgende: Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Seagua worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening. In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Daarnaast is het mogelijk dat Seagua op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Seagua zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan Seagua uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat sprake is van onrechtmatige uitingen of handelingen op een van de websites van Seagua. In dergelijke gevallen zal Seagua uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

Cookies

Bij gebruik van websites van Seagua kan informatie over uw gebruik van de website worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Externe dienstverleners en andere sites

Indien u gebruik maakt van diensten van een partner van Seagua, of indien u via een link terecht komt op de site van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden ook de privacyverklaring(en) van deze partner(s) c.q. derde(n) te raadplegen.Voor diensten van Seagua waartoe u toegang kan krijgen via social media diensten van derde partijen, geldt dat Seagua de in dat kader door u gebruikte inloggegevens verwerkt op de wijze als beschreven in deze Privacy Verklaring.

Beveiliging gegevens

Seagua respecteert de privacy van haar leden en overige gebruikers en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Seagua. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Seagua voor wie dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Seagua spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Seagua is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Seagua.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzage krijgen in uw gegevens die door Seagua zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Seagua via e-mail. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk doen via het contactformulier op deze website.

Wijziging van deze Privacyverklaring

Seagua behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.KinkySexDatingclub.nl is een dienst van:

Seagua SA
Marina towers, Suite 508
Newtown Barracks Road
Belize City
BelizeInloggenInloggen
Help, wachtwoord kwijt!?
Ik ben nog geen gratis lid!?Zoeken
Ik ben een
Ik zoek een
In de regio
leeftijd tussen en